TATABAHASA

Jenis - jenis tatabahasa yang akan dipelajari iaitu
 1. Kata nama am
 2. Kata nama khas
 3. Kata ganti nama diri
 4. Kata ganti nama tunjuk
 5. Kata tanya
 6. Kata kerja
 7. Kata adjektif
 8. Kata hubung
 9. Kata sendi nama
 10. Kata seru
 11. Kata bilangan
 12. Kata arah
 13. Sinonim
 14. Antonim


Beberapa contoh soalan - soalan tatabahasa :